گزارش بازدید از آموزشگاه راهنمایی دخترانه کوثر اسفنداران
ساعت ٩:٤۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٩ آذر ،۱۳۸۸   کلمات کلیدی: بازدید از اموزشگاهها

                                                             گزارش بازدید

 از آموزشگاه راهنمایی دخترانه کوثر اسفنداران    مورخه 25/7/88

 در این جلسه  را رابطه با ثبت نمرات مستمر دانش آموزان در دفاتر کلاسی با مدیر محترم بحث و تبادل نظر گردید.

 مقرر شد همکاران توجه بیشتری داشته باشند . همچنین به همکاران توصیه گردید در کلاسی که از طرف گروه برای اموزش رایانه ترتیب داده شده شرکت نمایند .

به  همکاران توصیه شد از تمام امکانات اموزشی مدرسه برای هر چه بهتر شدن فذایند یاددهی یادگیری استفاده نمایند که مورد استقابل قرار گرفت


 
گزارش بازدیدراهنمایی پسرانه ی شهید سالی
ساعت ٩:٢٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٩ آذر ،۱۳۸۸   کلمات کلیدی: بازدید از اموزشگاهها

گزارش بازدید

 از آموزشگاه راهنمایی پسرانه ی شهید سالی   مورخه 25/7/88

در این جلسه پیرامون مسایل آموزشی وچگونگی آن با دبیران محترم به بحث پرداخته شدومقرر گردیدهمکاران از وسایل کمک آموزشی مدرسه در حد توان استفاده نمایند.همچنین توصیه شد همکارانی که دارای دروس عملی از جمله علوم تجربی وحرفه وفن هستند بیشتر همت خود را بر روی انجام کارهای عملی قرار دهند.

توصیه شد نسبت به ثبت نمرات مستمر نیز تلاش ویژه ای داشته باشند تا دانش آموزان حداقل درپایان ترم 3 نمره ی مستمر داشته باشند.

با توجه به اهمیت بحث IT توصیه شد همکاران بیشتر تلاش خود را دراین رابطه به کار بسته وسعی نمایند فرایند آموزش را از طریق رایانه پیش ببرند.که برای این کار کلاس آموزش از سوی گروه یاددهی یادگیری ترتیب داده شده تاهمکاران بتوانند از آن استفاده ببرند .


 
گزار
ساعت ٩:٢۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٩ آذر ،۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

 از آموزشگاه راهنمایی پسرانه شهید حیدری   مورخه 11/7/88

در این جلسه پس از بحث وتبادل نظر با مدیر محترم وجدید این آموزشگاه پیرامون مسایل آموزشی وهمچنین مسئله ی آنفولانزا توصیه گردید موضوع به اداره ی محترم آموزش وپرورش منطقه اطلاع داده شود تادر صورت صلاحدید طبق بخشنامه نسبت به تعطیلی کلاسها اقدام گردد وبرنامه ریزی مناسبی ترتیب داده شود تا دبیران محترم نسبت به دروس عقب مانده کلاس های اضافی برگزار نمایند.

همچنین از کارگاه حرفه وفن بازدید گردیدوتوصیه شدکه دبیر مربوطه به کارگاه سروسامانی داده تافراگیران بهتر وراحت تر بتوانند کارهای عملی این درس را انجام دهند.

همچنین مقرر گردیدبا توجه به امکانات آموزشگاه،آموزش از طریق (IT ) انجام پذیرد ، که مدیر محترم در این ارتباط قول مساعد دادند.      


 
گزارش بازدید
ساعت ٩:۱٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٩ آذر ،۱۳۸۸   کلمات کلیدی: بازدید از اموزشگاهها

 از آموزشگاه راهنمایی دخترانه ی فجر   مورخه 11/7/88

در این جلسه از کارگاه حرفه وفن اموزشگاه بازدید شد دبیر محترم به اتفاق دانش اموزان مشغول انجام کار عملی ( بستن مدار الکتریکی ) بودند

که دبیر محترم این رشته از کمبود امکانات کارگاهی رنج می برد، پس از درمیان گذاشتن این موضوع با مدیر محترم ایشان قول مساعد در این ارتباط را دادندکه در حد توان مدرسه وسایل مورد نیاز کارگاه را فراهم نمایند.

از دفاتر کلاسی بازدید گردیدنمرات مستمر به خوبی در دروس مختلف ثبت شده بود که جای تقدیر دارد.