باسمه تعالی

نام ونام خانوادگی :                                                                                                               آموزشگاه راهنمایی :

نام درس:                                  پایه :                                         تاریخ امتحان:

                                                      سوالات در    صفحه                مدت پاسخگویی:

صفحه ی یک

 

سوال درس علوم تجربی پایه ی دوم راهنمایی تحصیلی                                 نوبت اول                دی ماه 1387         

بارم

 

1

جاهای خالی را باکلمات مناسب پرکنید.

الف) به واکنش یک ماده با ................... اکسایش گویند.

ب) قسمت خمیری شکل گوشته ی زمین را.............................. می گویند.

ج) فاصله ی دو قله ی موج متوالی ............................ نام دارد.

د) به مجموع انرژی های ذرات سازنده ی هر ماده ................................. گویند.

ه ) گرما را با واحدی به نام .............................. اندازه گیری می کنند.

و) پرتو نامرئی خورشید که به گرما تبدیل می شود ......................... است.

5/1

 

 

 

 

 

2

جملات صحیح را با(ص) وجملات غلط را با(غ) مشخص نمایید.

الف) هسته ی زمین بیشتر از عناصر آهن ونیکل تشکیل شده است .

ب ) در تغیرات ماده همیشه موادی جدید پدید می آیند .

ج ) یخ بستن آب یک تغییر گرماده است .

75/0

3

گزینه صحیح را انتخاب نمایید :

A)  به تعداد نوسانات یک نوسانگر در مدت یک ثانیه چه گفته می شود ؟

       الف ) طول موجo                            ب )بسامدo                        ج ) دوره o                 د )موج o

 

B)  کدام یک از موارد زیر شرط ایجاد آتش نیست ؟

الف )اکسیژنo         ب)گرما o                 ج ) کربن دی اکسید o                     د )ماده سوختنی o

 

C)  کدام یک از اجسام زیر منیر است ؟

الف )ماه  o                                    ب )خورشید  o                       ج )لامپ خاموش o                د ) کتاب o

 

D) کدام یک از مواد زیر کانی می باشد ؟

الف ) آب o                                 ب ) گچ  o                              ج) مرواریدo                       د) شیشهo

 

E ) در کدام یک از موارد زیر انتقال گرما به روش همرفت انجام می شود .

الف ) مس  o                           ب )آب  o                                 ج )هوا o                   د) موارد ب و جo

F ) برای شناسایی گاز کربن دی اکسید از محلول ................. استفاده می شود .

الف )ید o                              ب ) جوش شیرین  o                    ج ) آب آهک  o                       د )آمونیاکo

 

3

 

سوال درس علوم تجربی پایه ی دوم راهنمایی

نام ونام خانوادگی:                                                                                                                                                   صفحه ی دو           بارم

4

دو تفاوت مهم امواج صوتی وامواج الکترومغناطیس را بنویسید .

1

 

 

 

5

کانی های اولیه چگونه تشکیل می شوند ؟ یک مثال بزنید .

1

 

 

 

6

سه شرط لازم برای انتقال گرما به روش همرفت را بنویسید .

5/1

 

 

 

 

 

 

7

در شکل زیر :

الف )رسم پرتوهای نور را کامل کنید .                                                                          i

ب ) نام عدسی را بنویسید .

5/0

 

 

 

 

8

نقش کاربراتور در موتور اتومبیل رابه طور مختصر بنویسید .

5/0

 

 

9

ویژگی های تصویر درآینه های تخت کدامند ؟ سه مورد رابنویسید .

5/1

 

 

 

10

از تجزیه ی  آب ، گازهای هیدروژن و اکسیژن به دست می آید :

الف )واکنش شیمیایی آن را کامل کنید .                                         ............... + .........  à   ….…….  

ب  ) واکنش دهنده ها وفراورده ها را مشخص کنید .

 

 

 

25/1