گزارش بازدیدراهنمایی پسرانه ی شهید سالی

گزارش بازدید

 از آموزشگاه راهنمایی پسرانه ی شهید سالی   مورخه 25/7/88

در این جلسه پیرامون مسایل آموزشی وچگونگی آن با دبیران محترم به بحث پرداخته شدومقرر گردیدهمکاران از وسایل کمک آموزشی مدرسه در حد توان استفاده نمایند.همچنین توصیه شد همکارانی که دارای دروس عملی از جمله علوم تجربی وحرفه وفن هستند بیشتر همت خود را بر روی انجام کارهای عملی قرار دهند.

توصیه شد نسبت به ثبت نمرات مستمر نیز تلاش ویژه ای داشته باشند تا دانش آموزان حداقل درپایان ترم 3 نمره ی مستمر داشته باشند.

با توجه به اهمیت بحث IT توصیه شد همکاران بیشتر تلاش خود را دراین رابطه به کار بسته وسعی نمایند فرایند آموزش را از طریق رایانه پیش ببرند.که برای این کار کلاس آموزش از سوی گروه یاددهی یادگیری ترتیب داده شده تاهمکاران بتوانند از آن استفاده ببرند .

/ 0 نظر / 21 بازدید