نمونه سئوالات

 

باسمه تعالی

نام ونام خانوادگی :                                                                                                               آموزشگاه راهنمایی :

نام درس:                                  پایه :                                         تاریخ امتحان:

                                                      سوالات در    صفحه                مدت پاسخگویی:

صفحه ی یک

 

سوال درس علوم تجربی پایه ی دوم راهنمایی تحصیلی                                 نوبت اول                دی ماه 1387         

بارم

 

1

جاهای خالی را باکلمات مناسب پرکنید.

الف) به واکنش یک ماده با ................... اکسایش گویند.

ب) قسمت خمیری شکل گوشته ی زمین را.............................. می گویند.

ج) فاصله ی دو قله ی موج متوالی ............................ نام دارد.

د) به مجموع انرژی های ذرات سازنده ی هر ماده ................................. گویند.

ه ) گرما را با واحدی به نام .............................. اندازه گیری می کنند.

و) پرتو نامرئی خورشید که به گرما تبدیل می شود ......................... است.

5/1

 

 

 

 

 

2

جملات صحیح را با(ص) وجملات غلط را با(غ) مشخص نمایید.

الف) هسته ی زمین بیشتر از عناصر آهن ونیکل تشکیل شده است .

ب ) در تغیرات ماده همیشه موادی جدید پدید می آیند .

ج ) یخ بستن آب یک تغییر گرماده است .

75/0

3

گزینه صحیح را انتخاب نمایید :

A)  به تعداد نوسانات یک نوسانگر در مدت یک ثانیه چه گفته می شود ؟

       الف ) طول موجo                            ب )بسامدo                        ج ) دوره o                 د )موج o

 

B)  کدام یک از موارد زیر شرط ایجاد آتش نیست ؟

الف )اکسیژنo         ب)گرما o                 ج ) کربن دی اکسید o                     د )ماده سوختنی o

 

C)  کدام یک از اجسام زیر منیر است ؟

الف )ماه  o                                    ب )خورشید  o                       ج )لامپ خاموش o                د ) کتاب o

 

D)کدام یک از مواد زیر کانی می باشد ؟

الف ) آب o                                 ب ) گچ  o                              ج) مروارید

/ 0 نظر / 18 بازدید