مقاله نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات درآموزش

عصر ما، عصر انتقال از جهان واقعی بهدوران زندگی در فضایی دوجهانی است. گرچه هنوز نهادها و سازمان های مجازی شکل نگرفتهاند، اما ظهور جهانی نو به نام جهان مجازی را در دور و بر خود احساس می کنیم.
جهان مجازی هویت معلم و فراگیر را به شدت تغییر می دهد و وظایف و نقش های جدیدیبرای آنها پدید می آورد.
سازنده گرایان با تاکید بر فعالیت یادگیرنده در فرآیندیادگیری معتقدند که دانش از بیرون به فرد منتقل نمی شود، بلکه آن چه وی از طریقحواسش دریافت می کند، براساس فردیت خویش تفسیر و پردازش می کند. آنها نقش معلم رامربی کنار میدان و تسهیل کننده یادگیری می دانند و بر یادگیری موقعیتی تاکید میکنند.
براساس این نظریه یادگیری هنگامی اثربخش تر و کارآتر می شود که یادگیرندهدر بافت واقعی و زمینه موضوع مورد بحث قرار گیرد.
یادگیری هنگامی افزایشچشمگیری می یابد که با بافت حل مسئله در ارتباط باشد کلاس های آموزشی سنتی دارایاثر بخشی چندانی نیستند، زیرا وابسته به زمان و مکان خاص اند و نمی توانند بافتواقعی و مناسب برای یادگیری فراهم آورند. متن های چاپی نیز به سبب محدودیت های خاصکه چیزی بیش از متن، تصویر و طرح خطی نیستند مشکل آفرین اند.
مهمترین اهداف اینرویکرد ایجاد محیط های یادگیری مشارکتی است که به یادگیرندگان و معلمان اجازه میدهد به جست وجو بپردازند و انواع مسئله ها را بررسی کنند.
افزایش منابعاطلاعاتی (روزنامه، رادیو، تلویزیون و اینترنت، سی دی و مواد چندرسانه ای دیگر) ورشد سریع دانش به خصوص در زمینه علوم و فناوری نه تنها نیاز به روزآمد کردن مطالبدرسی را افزایش داده است، بلکه نیاز به بازبینی مجدد طراحی برنامه درسی و تدریسدروس به شکل میان رشته ای را نیز آشکار می کند.
اولین و مهم ترین ویژگی تعلیم وتربیت مسئله محور و تفکر محور، فعال ساختن دانش آموز و ساختن دانش به وسیله خود اواست. فناوری اطلاعات و ارتباطات تسهیل کننده یادگیری مسئله محور است.
استفادهموثر از فناوری
فناوری هایی که از تدریس حمایت می کنند باعث ایجاد یادگیری معنیدار و هدفمند می شوند، همچنین باعث تغییر روش های سنتی و معلم محور به تدریس ویادگیری فراگیر محورمی شوند.
نتایج مطالعات نشان می دهد که معلمان ماهر درکاربرد فناوری اطلاعات بهتر می توانند دانش آموزان را در یادگیری هدایت کنند. حلمسئله و مهارت های سطح بالای تفکر، تفسیر و تحلیل اطلاعات، مدیریت زمان و تواناییاولویت بندی مهارت ها در فضای اطلاعاتی و جامعه جهانی مبتنی بر اطلاعات توسعه مییابد و این منوط به این است که معلمان و دانش آموزان بتوانند به نحو موثر و اصولیاز فناوری استفاده کنند.
ارزشیابی اثربخشی فناوری اطلاعات
همگام با اینکه نظام های تربیتی، چه به صورت هدفمند و چه بدون هدف و ناگزیر به سوی استفادهفناوری در تدریس می روند توجه بیشتری به ارزشیابی از اثربخشی فناوری در کلاس درس میشود. نتایج یک تحقیق نشان می دهد که ارزشیابی از اثربخشی فناوری بر تدریس می تواندهفت پیامد انتقادی به دنبال داشته باشد.
۱) اثربخشی فناوری با اثر بخشی فعالیتهای دیگر مدرسه ارتباط دارد و درهم تنیده است.
۲) وسایل و ابزارهای دقیق برایارزشیابی از اثر فناوری بر تعلیم و تربیت به طور گسترده ای مورد نیاز است.
۳) نمره های آزمون های استاندارد اطلاعات محدودی را برای توسعه برنامه فناوری اطلاعاتدر مدرسه عرضه می کند، بنابراین مدارس باید در جست وجوی ابزارهای دقیق و اضافی برایجمع آوری داده های سودمند برای این هدف باشند.
۴)

/ 0 نظر / 232 بازدید