همکاری همکاران با گروه

نوع همکاری

تاریخ

رشته

نام دبیر/ نام اموزشگاه

 ٣مقاله

١١ آبان 

ریاضی 

خانم فاطمی / محدثه

١ نمونه تحقیق  

 ١٨ ابان

ریاضی  

خانم فاطمی / محدثه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید