گزارش بازدید از آموزشگاه راهنمایی دخترانه کوثر اسفنداران

                                                             گزارش بازدید

 از آموزشگاه راهنمایی دخترانه کوثر اسفنداران    مورخه 25/7/88

 در این جلسه  را رابطه با ثبت نمرات مستمر دانش آموزان در دفاتر کلاسی با مدیر محترم بحث و تبادل نظر گردید.

 مقرر شد همکاران توجه بیشتری داشته باشند . همچنین به همکاران توصیه گردید در کلاسی که از طرف گروه برای اموزش رایانه ترتیب داده شده شرکت نمایند .

به  همکاران توصیه شد از تمام امکانات اموزشی مدرسه برای هر چه بهتر شدن فذایند یاددهی یادگیری استفاده نمایند که مورد استقابل قرار گرفت

/ 0 نظر / 29 بازدید