# بازدید_از_اموزشگاهها

گزارش بازدید از آموزشگاه راهنمایی دخترانه کوثر اسفنداران

                                                             گزارش بازدید  از آموزشگاه راهنمایی دخترانه کوثر اسفنداران    مورخه 25/7/88  در این جلسه  را رابطه با ثبت نمرات مستمر دانش آموزان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

گزارش بازدیدراهنمایی پسرانه ی شهید سالی

گزارش بازدید  از آموزشگاه راهنمایی پسرانه ی شهید سالی   مورخه 25/7/88 در این جلسه پیرامون مسایل آموزشی وچگونگی آن با دبیران محترم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید